Mapy do celów projektowych

  • pod projekt domu, przyłączy, innych elementów zagospodarowania terenu
  • pod projekty sieci uzbrojenia terenu
  • pod projekty budowy drogi
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • inne w zależności od potrzeb klienta


Tyczenie budynków i innych obiektów

  • budynków, budowli i przyłączy
  • elementów sieci uzbrojenia terenu
  • innych obiektów wymagających geodezyjnego wytyczenia w terenie


Inwentaryzacje powykonawcze

  • budynków, budowli i przyłączy
  • elementów sieci uzbrojenia terenu
  • innych obiektów wymagających inwentaryzacji powykonawczej


Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

  • aktualizacja i pomiar użytków gruntowych
  • pomiar budynków
  • dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów
  • zakładanie oraz modernizacje ewidencji gruntów i budynków
  • aktualizacja klasyfikacji gruntów


Wznowienia znaków granicznych

  • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych (tzw. wznowienie granic)
  • pomiary powierzchni działek
  • stabilizacja punktów granicznych (na życzenie klienta słupkami betonowymi, rurkami metalowymi lub markowanie palikami)
  • ustalenia granic dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków


Podziały i rozgraniczenia

  • podziały działek
  • połączenia kilku działek i ich podziały
  • rozgraniczenia nieruchomości


Badania i regulacja stanów prawnych nieruchomości

  • badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własności
  • dokumentacje do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów lub księgach wieczystych
  • doprowadzenie do zgodności zapisów ksiąg wieczystych, ewidencji i innych dokumentów własności
  • mapy do ustalenia służebności przesyłu
  • mapy do ustalenia drogi koniecznej


Zakładanie map numerycznych

  • numeryczne mapy zasadnicze
  • numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków


Geodezyjna obsługa nadleśnictw

  • okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych (zmiana numerów działek, użytków, powierzchni działek)
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów
  • wznowienie znaków granicznych (wyznaczenie punktów granicznych)
  • geodezyjna obsługa przecinek granic działek i oddziałów wraz z ich przetyczeniem
  • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych (podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości) oraz badanie stanu prawnego nieruchomości
  • analiza i weryfikacja danych ewidencyjnych zawartych w księgach wieczystych na grunty Nadleśnictwa i doprowadzenie ich do zgodności z powszechną ewidencją gruntów
  • podziały mające na celu zniesienie współwłasności nieruchomości, tzw. podział prawny (cywilny)
  • wytyczenie i inwentaryzacja dowolnych obiektów (np. dróg leśnych)
  • odnowienie i uzupełnienie brakujących znaków podziału powierzchniowego (słupów oddziałowych) na terenie LP
  • prace przygotowawcze do sporządzenia Planu Urządzenia Lasu zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu


Inne prace geodezyjno-kartograficzne

  • pomiary powierzchni obiektów budowlanych (powierzchni użytkowych, zabudowy, kubatury, inne)
  • pomiary i opracowania GPS (np. pomiary fotopunktów metodą GPS do sporządzenia ortofotomapy)
  • pomiary i obliczenie powierzchni zasiewów dla celów kontroli ARiMR
  • inne prace według potrzeb klienta