Przeciętny człowiek nie mający na co dzień styczności z geodezją, chcąc wybudować dom, podzielić działkę lub poznać dokładne granice swej nieruchomości, wcześniej czy później skorzysta z usług geodety. W przypadku budowy domu jest to wręcz konieczne i wymagane. Kim jest geodeta? Czym się zajmuje? Jakie dane i dokumenty należy przygotować w celu lokalizacji działki lub potwierdzenia własności gruntów? Te i inne kwestie postaramy się wyjaśnić, odpowiadając na postawione niżej pytania …..


Myślisz o budowie domu, przyłącza lub innego obiektu budowlanego?

Zacznij od GEODETY – on wykona mapę do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych – jest to opracowanie kartograficzne, niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej, wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powstaje najczęściej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa ta może być sporządzona w postaci papierowej lub w postaci mapy numerycznej (cyfrowej). Skala mapy dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500.

Zakres opracowania mapy do celów projektowych powinien obejmować teren inwestycji oraz otaczający pas, co najmniej 30m (tzw. „kołnierz opracowania”).

Dane niezbędne do opracowania:

 1. Lokalizacja nieruchomości: gmina, obręb ewidencyjny, nr działki
 2. Obszar opracowania

Etapy pracy i czas realizacji:

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Porównanie mapy z terenem, wykonanie pomiarów geodezyjnych
 5. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie mapy do celów projektowych dla Zleceniodawcy

Czas realizacji zlecenia: około 1 miesiąca


Masz już projekt domu, przyłącza lub innego obiektu budowlanego?

Zgłoś się do GEODETY – on dokona wytyczenia budynku w terenie i umiejscowi go na działce.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji budowlanej jest geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie. Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają wydania pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu przez geodetę uprawnionego.

Tyczenie budynku ma na celu określenie położenia głównych osi konstrukcyjnych budowli/budynku lub dowolnych ich elementów. Tyczenie pozwala na realizację inwestycji zgodnie z prawem, w odpowiednich odległościach od istniejących budynków i sąsiednich nieruchomości.

Zgodnie z Nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 12.07.2014r. czynności tyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu podlegają zgłoszeniu do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z czynności tyczenia sporządza się operat techniczny, który podlega przyjęciu do PZGiK.

Dane niezbędne do opracowania:

 1. Lokalizacja nieruchomości: gmina, obręb ewidencyjny, nr działki
 2. Projekt budowlany: rzuty fundamentów, parteru, projekt zagospodarowania działki

Etapy pracy i czas realizacji:

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Opracowanie danych do wyniesienia projektu wraz z kontrolą
 5. Wyniesienie projektu w teren i zamarkowanie palikami tyczonych elementów
 6. Przekazanie szkicu tyczenia zleceniodawcy
 7. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK

Czas realizacji zlecenia: około 2 tygodni


Wybudowałeś dom i chciałbyś go oddać do użytku?

Zgłoś się do GEODETY – on wykona inwentaryzację powykonawczą.

Budynki oraz sieci uzbrojenia terenu, które wymagają wydania pozwolenia na budowę automatycznie podlegają obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Polega ona na pomiarze budynku i sieci uzbrojenia terenu w celu aktualizacji treści mapy zasadniczej o nowe elementy.

Elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu oraz ich obiekty towarzyszące należy mierzyć jeszcze w wykopie, przed ich zasypaniem. Celem pomiaru jest uaktualnienie położenia sieci uzbrojenia terenu w bazie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz określenie poprawności realizacji projektu.

Z pomiaru poinwentaryzacyjnego sporządzana jest dokumentacja, która umożliwia wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ksiąg Wieczystych.

Dane niezbędne do opracowania:

 1. Lokalizacja nieruchomości: gmina, obręb ewidencyjny, nr działki

Etapy pracy i czas realizacji:

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Pobranie danych i analiza materiałów wyjściowych
 4. Wykonanie pomiarów geodezyjnych
 5. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie mapy poinwentaryzacyjnej Zleceniodawcy

Czas realizacji zlecenia: około 1 miesiąca


Nie znasz granic swojej działki? Chcesz wybudować ogrodzenie?

Zgłoś się do GEODETY – on dokona wznowienia granic twojej działki.

Wznowienie granic polega na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej, posiadającej moc dowodową przy ustaleniu granic. Jest uzależnione od łącznego spełnienia trzech istotnych warunków:

 • Wcześniejszego ustalenia granic według stanu prawnego
 • Istnienia danych geodezyjnych (miary, współrzędne itp.) umożliwiających, z odpowiednią dokładnością, wznowienie punktów granicznych, w których będą osadzone wznowione znaki graniczne
 • Istnienia pierwotnej osnowy geodezyjnej, od której będzie można powtórnie wyznaczyć położenie punktów granicznych

Jeżeli w trakcie wznowienia wyniknie spór co do położenia znaków granicznych, stronom przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową w celu jego rozstrzygnięcia. Spór graniczny zawsze wyklucza możliwość wznowienia znaków granicznych.

Wznowienie granicy nieruchomości nie stanowi procedury postępowania administracyjnego, lecz jest to procedura techniczna ustalenia granicy prawnej w przypadku, gdy została ona zniszczona, zatarta lub przesunięta, a istniejąca dokumentacja geodezyjna jest wiarygodna i umożliwia bezproblemowe, ponowne jej wyznaczenie z pożądaną dokładnością. Czynność ta nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla stanu prawnego granic nieruchomości.

O czynnościach wznowienia przebiegu granic nieruchomości zawiadamia się zainteresowane strony. Z tych czynności sporządza się protokół ze wznowienia znaków granicznych, z którego powinno wynikać, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał oraz kto i w jakim charakterze był przy tym obecny.

Dane niezbędne do opracowania:

 1. Lokalizacja nieruchomości: gmina, obręb ewidencyjny, nr działki, ilość punktów granicznych

Etapy pracy i czas realizacji:

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Pobranie danych, analiza materiałów wyjściowych i sporządzenie szkicu podstawowego
 4. Pomiary w terenie, wyznaczenie (odtworzenie) i stabilizacja punktów granicznych
 5. Zawiadomienie stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych
 6. Okazanie granic zainteresowanym stronom i sporządzenie protokołu ze wznowienia znaków granicznych
 7. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK

Czas realizacji zlecenia: około 1 miesiąca


Chcesz podzielić działkę? Nie wiesz, jak się do tego zabrać, od czego zacząć?

Zgłoś się do GEODETY – on poinformuje o toku postępowania, dokona podziału działki i poinformuje co dalej …… (w budowie)


Wszedłeś w spór z sąsiadem odnośnie granic swojej nieruchomości? Nie wiesz co robić dalej?

Zgłoś się do GEODETY – on poinformuje o toku postępowania, dokona rozgraniczenia nieruchomości i poinformuje co dalej …… (w budowie)


Chcesz uregulować sprawy związane z własnością działki? Nie posiadasz niezbędnych dokumentów i map?

Zgłoś się do GEODETY – on odnajdzie dokumenty, sporządzi mapę do celów prawnych i poinformuje co dalej …… (w budowie)


Chcesz dokonać przeklasyfikowania swoich działek?

Zgłoś się do GEODETY – on wspólnie z klasyfikatorem sporządzi operat klasyfikacyjny i poinformuje co dalej …… (w budowie)


Chcesz dokonać aktualizacji danych ewidencyjnych swoich nieruchomości? Nie wiesz jak to zrobić?

Zgłoś się do GEODETY – on sporządzi odpowiednią dokumentację, niezbędną do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i poinformuje co dalej …… (w budowie)


Potrzebujesz mapy do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Nie wiesz, gdzie ją uzyskać?

Zgłoś się do GEODETY – on pomoże Ci uzyskać mapę do celów opiniodawczych i poinformuje co dalej …… (w budowie)


Szukasz dobrego GEODETY?

Dobrze trafiłeś. Skontaktuj się z Nami ……