Mapy do celów projektowych

 • pod projekt domu, przyłączy, innych elementów zagospodarowania terenu
 • pod projekty sieci uzbrojenia terenu
 • pod projekty budowy drogi
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • inne w zależności od potrzeb klienta


Tyczenie budynków i innych obiektów

 • budynków, budowli i przyłączy
 • elementów sieci uzbrojenia terenu
 • innych obiektów wymagających geodezyjnego wytyczenia w terenie


Inwentaryzacje powykonawcze

 • budynków, budowli i przyłączy
 • elementów sieci uzbrojenia terenu
 • innych obiektów wymagających inwentaryzacji powykonawczej


Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 • aktualizacja i pomiar użytków gruntowych
 • pomiar budynków
 • dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów
 • zakładanie oraz modernizacje ewidencji gruntów i budynków
 • aktualizacja klasyfikacji gruntów


Wznowienia znaków granicznych

 • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych (tzw. wznowienie granic)
 • pomiary powierzchni działek
 • stabilizacja punktów granicznych (na życzenie klienta słupkami betonowymi, rurkami metalowymi lub markowanie palikami)
 • ustalenia granic dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków


Podziały i rozgraniczenia

 • podziały działek
 • połączenia kilku działek i ich podziały
 • rozgraniczenia nieruchomości


Badania i regulacja stanów prawnych nieruchomości

 • badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własności
 • dokumentacje do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów lub księgach wieczystych
 • doprowadzenie do zgodności zapisów ksiąg wieczystych, ewidencji i innych dokumentów własności
 • mapy do ustalenia służebności przesyłu
 • mapy do ustalenia drogi koniecznej


Zakładanie map numerycznych

 • numeryczne mapy zasadnicze
 • numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków


Geodezyjna obsługa nadleśnictw

 • okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych (zmiana numerów działek, użytków, powierzchni działek)
 • gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • wznowienie znaków granicznych (wyznaczenie punktów granicznych)
 • geodezyjna obsługa przecinek granic działek i oddziałów wraz z ich przetyczeniem
 • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych (podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości) oraz badanie stanu prawnego nieruchomości
 • analiza i weryfikacja danych ewidencyjnych zawartych w księgach wieczystych na grunty Nadleśnictwa i doprowadzenie ich do zgodności z powszechną ewidencją gruntów
 • podziały mające na celu zniesienie współwłasności nieruchomości, tzw. podział prawny (cywilny)
 • wytyczenie i inwentaryzacja dowolnych obiektów (np. dróg leśnych)
 • odnowienie i uzupełnienie brakujących znaków podziału powierzchniowego (słupów oddziałowych) na terenie LP
 • prace przygotowawcze do sporządzenia Planu Urządzenia Lasu zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu


Inne prace geodezyjno-kartograficzne

 • pomiary powierzchni obiektów budowlanych (powierzchni użytkowych, zabudowy, kubatury, inne)
 • pomiary i opracowania GPS (np. pomiary fotopunktów metodą GPS do sporządzenia ortofotomapy)
 • pomiary i obliczenie powierzchni zasiewów dla celów kontroli ARiMR
 • inne prace według potrzeb klienta